Archeologisch


Opgravingen tbv overblijfselen van een boerderij uit de 15e eeuw.

In juni 2008 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland (en onder directievoering van Vestigia) een proefsleuvenonderzoek en een aanvullend booronderzoek uitgevoerd in de Oost-Abtspolder te Overschie, gemeente Rotterdam. Eerder uitgevoerd bureauonderzoek en verkennend booronderzoek had uitgewezen dat in het plangebied een dam uit circa 1200 aanwezig kon zijn. De geplande werkzaamheden zouden deze structuur kunnen verstoren of zelfs vernietigen. Het proefsleuvenonderzoek heeft betrekking op de locatie van de vermeende dam. De aanvullende boringen betreffen ook andere mogelijke vindplaatsen, noordelijker langs de Schie.
Het archeologisch onderzoek heeft geen directe resten van de vermeende dam uit circa 1200 aangetoond. Wel zijn er jongere ophogingen aangetroffen. Deze bleken echter al grotendeels afgegraven of afgetopt te zijn. Uit het boor- en proefsleuvenonderzoek bleek verder dat het plangebied voor het grootste deel bestaat uit afzettingen van de Schie met in de westelijke proefsleuf restgeulafzettingen. Uit een C-14 datering van een monster uit deze restgeul blijkt dat de geul in de 11e-12e eeuw is verland.
Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek zijn de aangetroffen resten gewaardeerd. Uit deze waardering bleek dat er geen sprake is van een behoudenswaardige vindplaats. ADC ArcheoProjecten adviseert dan ook om in het plangebied geen verder archeologisch onderzoek uit te laten voeren en het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling (bron)
#011
© Allart 2015

0 reacties:

Een reactie posten

 

:-)

© Jeroen Allart 2023